• Hồ sơ của Bố Già đã được cập nhật 2 năm. 2 tháng trước đây