• Bố Già đã đổi ảnh hồ sơ 2 năm. 5 tháng trước đây