• Bố Già đã đổi ảnh hồ sơ 2 năm. 1 tháng trước đây